Silver ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ

Silver Items: ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ನಾವು ಹೇಳುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: