ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಡಿ; ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಿತ!

ನಾವು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್​ಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

First published: