ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದಿರಿ: ಇದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹೃದ್ರೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಎದೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

First published: