ಮೈ-ಕೈ ನೋವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳಿವು!

ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

First published: