ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆದ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ರಾಘವ

First published: