'ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿತು': ಗಣೇಶನ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೊಸ 'ಗೀತಾ'

First published: