ತನ್ನ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್..!

First published: