ಹಿಡ್ಕ ಹಿಡ್ಕ ಎಂದು ಹಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ವಂತೆ..!

First published: