ಜುಲೈ 1ರಿಂದ Single-Use Plastic ಬ್ಯಾನ್? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಶುರು!

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಏಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ (Single Use Plastic) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

First published: