LIC Policy: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ 2 ಸಾವಿರ ಉಳಿಸಿ, 48 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ!

LIC Policy: ಎಲ್ಐಸಿ ಹೊಸ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ, ಭಾಗವಹಿಸುವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಜೀವ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

First published: