Pension Scheme: ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3,300 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Post Office scheme: ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (ಎಂಐಎಸ್). ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

First published: