Income Tax Refund: ಇನ್ನೂ ನೀವು ಐಟಿಆರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

Income Tax Refund: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು www.incometax.gov.in ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

First published: