ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ Health Insurance ಇದೆಯಾ? ಆದರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ಒಳಪಡಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Non-Medical Expenses: ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

First published: