Mahogany Trees: ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮರ ಇದು!

ಮಹಾಗನಿ ಮರದ ಬಳಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ! ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಮರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನೂ ಆಗಿಸಬಹುದು.

First published: