Meditation: ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ

ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಠಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಡಗಿದೆ.

First published: