ಮನೆ ಸುತ್ತ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚತ್ತೆ; ಎಚ್ಚರ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ (Vastu Shastra) ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Negetive Eenrgy) ಬರುತ್ತದೆ. ಮರ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಾರದು.

First published: