ಉಪವಾಸದ ವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯ ಮರೆತರೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಫಲಿಸದು!

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ (Believes) ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ (Rituals) ಪ್ರಕಾರ ಉಪವಾಸವನ್ನು (Fasting) ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದಿನಗಳು, ವಿಶೇಷ ದಿನ ಹಬ್ಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಈ ಉಪವಾಸದ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳು ಇದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಉಪವಾಸ ಒಳಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪವಾಸವೆಂಬುದು ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಶುದ್ಧರಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಉಪವಾಸ ಪಾಲನೆ ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: