Swapna Shastra: ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಕ್​!

ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಕನಸುಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

First published: