Dream Meaning: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ದಿಢೀರ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಭವೋ ಲಾಭ

Dream Meaning: ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಶುಭ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಶುಭ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: