November Born Personality: ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾ, ಮೋಸಗಾರರಾ?

November Born Personality: ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

First published: