Numerology: ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು, ನೀವು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಅವನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: