Nandi : ನಂದಿ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟ ಆಲಿಸುವ ಶಿವ; ಎಡ ಕಿವಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು

ಭಕ್ತರು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಶಿವನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ನಂದಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಶಿವನ ತಲುಪಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಾದೇವನು ನಂದಿಗೆ ಈ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: