Name Meaning: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು 'A' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದಾ?

ಹೆಸರಲ್ಲೇನಿದೆ (Name) ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇರುವ ಪದ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು! ಆದ್ದರಿಂದ, ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

First published: