Mom and Dad in Dream: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶುಭವೋ, ಅಶುಭವೋ?

Mom and Dad in dream: ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕನಸುಗಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

First published: