Dream Meaning: ಈ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಸೀಬು ಬದಲಾಗುತ್ತಂತೆ

Meaning of Dream: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: