ಈ Pyramid ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ; ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಆಕೃತಿಯನ್ನು?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ (Pyramid Vastu)​​. ವಾಸ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಸ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: