ದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಯಾವ ದಾನದಿಂದ ಯಾವ ಫಲ; Chanakya Niti ಹೇಳುವುದೇನು?

ದಾನ (Donation) ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಪೂಜೆಗಳ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ (Chankya Niti) ಪ್ರಕಾರ, ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುತ್ತಾನೆ. ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ

First published: