Chanakya Niti: ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದುಃಖ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ

ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬ, ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ನೋವು (Sufferings) ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ (Buddha) ಹೇಳುವಂತೆ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಜಗದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

First published: