Lord Shiva: ಶಿವನಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ

Benefits of Shiva Abhishekam: ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: